مسابقات شهرستانی اوقاف

نفرات برترحفظ یک جزء زیر 16 سال :

علی زارعی رتبه اول

مصطفی حبیبی رتبه دوم

عرفان نادری رتبه سوم

امیر عباس حسینی  رتبه پنجم

سید علی اکبر حسینی رتبه ششم

حفظ 2.5چزء

امیرمحمد حسینی شاکر رتبه پنجم

حفظ 5 جزء

علی قاسمی رتبه اول

امیر حسین حسینی محفوظ رتبه دوم

/ 0 نظر / 4 بازدید