برگزاری آزمون حفظ قرآن کریم جهت اعطای گواهینامه

آزمون حفظ 5 و 10 جزء قرآن کریم جهت اعطای گواهینامه حفظ به قرآن آموزان در تاریخ 19/06/1390 در مرکز جامعه القرآن کریم شعبه خردسالان همدان برگزار گردید.

در این آزمون 14قرآن آموز حائز اخذ گواهینامه 5 جزء اول و 2 نفر حائز اخذ گواهینامه 10 جزء اول و یک نفر حائز اخذ گواهینامه 10 جزء آخر گردید.

اسامی پذیرفته شدگان 10 جزء اول

خانم رویا میرزاخان پور                                           امتیاز:81

خانم هانیه مختاری                                               امتیاز:81

 

اسامی پذیرفته شدگان 10 جزء آخر

خانم مینا حسین پور                                            امتیاز:94.75

 

اسامی پذیرفته شدگان 5جزء اول

خانم نفیسه مختاری                                          امتیاز:100

آقای سید امیر حسین طهوری                           امتیاز :100

آقای امیرمحمد جعفری                                     امتیاز:100

آقای محمد مهدی افشاری                                امتیاز:100

خانم سحر نباتی                                               امتیاز:94.25

خانم یگانه قصابانی                                          امتیاز:92.75

خانم فاطمه پاکرو                                             امتیاز:90.75

آقای محمد مهدی آقامحمدی                            امتیاز:89

خانم نرجس شمس                                         امتیاز:88.5

خانم فاطمه زهره وند                                      امتیاز:87

آقای مهدی اسدی نوین فر                               امتیاز:79.75

آقای محمد متین ضیاعی وصال                        امتیاز:79.25

آقای امیر حسین احمدی                                 امتیاز:77

آقای محمد متین فتحی                                   امتیاز: 76.5

 

/ 0 نظر / 6 بازدید