برگزاری سی وپنجمین دوره مسابقات 1و 5/2 جزءقرآن کریم اوقاف وامور خیریه

برگزاری سی وپنجمین دوره مسابقات 1و 5 /2 جزءقرآن کریم اوقاف وامور خیریه با

مشارکت جامعه القرآن الکریم خردسالان همدان

بنا به گزارش روابط عمومی جامعه القرآن خردسالان همدان در این مسابقات که در بقعه

مبارکه شاهزاده حسین ابن علی النقی(ع) برگزار گردیدحدود120 نفراز متسابقین به

رقابت پرداختند.

/ 0 نظر / 4 بازدید