گرمای درونی

گل در برف و یخ

اگر فقط لباس کسی را عوض کردیم

یا چـــادر بر سرش انداختیم و نمـــاز خوانش کردیـــم و

با شعارها و تلقیــن ها یا تشویـــق ها و تهدیـــدها داغش کردیم

بدون ایــــنکه از درون او را روشن کرده باشیم و عشقی در نهادش گذاشته باشیم

ناچار در محیطی دیگر سرد میشود و

رنگ میبازد همانطور که آهن تفتیده در محیط دیگر سرد و سخت میشود ...

استاد علی صفایی

/ 0 نظر / 15 بازدید