اسامی رتبه های برتر مسابقات سراسری حفظ جامعه القرآن الکریم همدان

حفظ یک جزء

 برگزیدگان زیر 9 سال

زینب کاشفی       رتبه اول              با امتیاز 99

علی خانی          رتبه دوم             با امتیاز 98

علی قاسمی      رتبه سوم           با امتیاز 97.5

برگزیدگان بالای 9 سال

سیدمحمدرضاساداتی ملک          رتبه اول          با امتیاز 97.70

مرتضی زارعی                            رتبه دوم          با امتیاز 97.5

فاطمه قاسمیان                        رتبه سوم         با امتیاز 95.25

حفظ 2جزء

برگزیدگان زیر 9 سال

مهدیه همتی                   رتبه اول                با امتیاز 94

حسین بیات                    رتبه دوم                با امتیاز 92.75

محمدیاسین خوشبخت     رتبه سوم              با امتیاز91.75

برگزیدگان بالای 9 سال

علی زارعی                   رتبه اول               با امتیاز 95.5

فاطمه حسینی              رتبه دوم               با امتیاز 94

فاطمه برزگر                   رتبه سوم            با امتیاز 92.75

حفظ 5جزء

علی باقیان                 رتبه اول                  با امتیاز 93.25

فائزه میرذوالفقاری        رتبه دوم                 باامتیاز 91

نرگس محمدنیایی       رتبه سوم                باامتیاز 88

حفظ 10جزء

نسترن امیدی                    رتبه اول                   باامتیاز 88.25

فاطمه عباسی                 رتبه دوم                   باامتیاز 87

سیدامیرحسین طهوری      رتبه سوم                با امتیاز 82.5

حفظ 20 جزء

رویا میرزا خانپور               رتبه دوم                 با امتیاز 83.5

مبینا حسین پور            رتبه سوم                با امتیاز 81.25

حفظ کل

هدیه بیگی                 رتبه اول                  با متیاز 92.5

حنانه ذبیحیان             رتبه دوم                باامتیاز 81.75

/ 0 نظر / 2 بازدید